Resum de la reunió de Consell Escolar, celebrat el passat 10 de Febrer de 2016

 

Abans de començar, la directora excusa les persones que no han pogut assistir.  

 

Ordre del dia:

 

1-  Lectura i aprovació de l’acta anterior.

Es llegeix l'acta anterior i s'aprova sense cap esmena.

 

2- Valoració i aprovació del Pressupost 2016.

 

S'ha fet el pressupost tenint en compte que els ingressos seran els mateixos que en el curs anterior. 

Es continuarà destinant recursos a l'equipament informàtic del centre amb la compra d'alguna pissarra digital, a la renovació de les biblioteques d'aula i a la renovació de material i mobiliari. 

Les beques d'alumnat de necessitats educatives especials són extrapressupostàries. 

 

3- Informacions diverses.


3.1 Impagats de material i teatre.

Queda molt poc import de material i teatre per pagar de part de les famílies. A les famílies que han manifestat problemes econòmics se'ls hi ha ofert la possibilitat de fer pagaments fraccionats. Hi ha bona predisposició de totes les famílies per assumir aquests pagaments. 

 

3.2 Protocol d'absentisme escolar.

Seguint les indicacions del departament d'Ensenyament, l'escola ha elaborat un protocol d'absentisme escolar on es fa un seguiment dels retards d'entrada de l'alumnat al matí, dels retards de recollida per part de la família i de la no assistència a classe. 

Referent al primer cas, els retards d'entrada, s'està treballant força ja que hi ha casos que es repeteixen sovint. 

Pel que fa a la no assistència, es recorda que en darrer terme qui considera justificada o no una falta d'assistència és l'escola i si hi ha acumulació de faltes sense justificar el centre informa als Serveis Socials de cada cas. L'alumnat becat pot ser penalitzat amb un 25% si acumula absentisme. 

S'aclareix que encara que l'Educació Infantil no sigui obligatòria, un cop l'alumne està matriculat a l'escola ha d'acollir-se a la normativa del centre i és d'obligatorietat assistir cada dia. 

Pel que fa als retards de recollida per part de les famílies, enguany ha millorat molt i no hi ha hagut gaires intervencions de la policia. 

S'insisteix en la importància d'aquest protocol que l'escola aplica seriosament i que les famílies han de complir seguint el seu compromís. 

 

3.3 Preinscripcions curs 2016-2017.

Quan el departament d'Ensenyament publiqui el calendari es farà l'anunci de les dates de preinscripció pel proper curs 2016-2017. 

 

3.4 Memòria del menjador escolar.

És prescriptiu que l'AMPA presenti una memòria valorativa del menjador escolar (servei de cuina, monitoratge, empresa) i faci propostes de millora. 

Es presentarà aquesta  memòria al Consell Escolar del mes de juny. 

 

3.5 Festes de l'escola. 

Com ja es va comentar, l'escola ha canviat el format d'algunes celebracions. 

El claustre ja ha fet una valoració de la festa de Nadal i valora positivament el fet que les famílies poguessin seure còmodament i accedir amb comoditat. No es valora tant bé la disposició de l'alumnat ni l'escenari (era massa petit i no oferia el clima adequat per la representació dels Pastorets). De cara a l'any vinent es buscaran fórmules per millorar. 

 

3.6 Empresa de neteja. 

Com ja és habitual en altres Consell Escolar es fa una queixa del servei de l'empresa de neteja contractada. Tot i que sembla que hi ha més supervisió no hi ha millora en el servei i les mancances són moltes. Hi ha incompliment per part de l'empresa d'acords establerts en el contracte (no s'ha fet neteja de vidres a les vacances, han deixat reduït el personal per fer neteja a fons durant les vacances, no han fet la neteja de les làmines del menjador i sovint manca subministrament de material). Tot i les moltes faltes d'incompliment que l'escola tolera tampoc hi ha voluntat per  part de l'empresa de l'empresa per fer res que estigui fora del conveni. 

 

3.7 Senyalització. 

Aquesta setmana ha començat l'activitat de piscina. Es demana que de dilluns a dijous, fins el mes d'abril, es faci la senyalització al carrer de la parada de l'autocar i impedir així que aparquin cotxes.

 

3.8 Reformes.

S'exposa que faria falta renovar la pintura externa de la façana de l'escola, es fa la demanada a l'Ajuntament. 

Des del centre també es demana cobrir la pista. 

L'Ajuntament exposa també la seva preocupació pels accessos inexistents del centre a persones de mobilitat de reduïda, caldria fer obres d'adequació. 

Es planteja a l'Ajuntament fer una sol·licitud conjunta al departament d'Ensenyament d'aquestes reformes. 

 

3.9 Activitats externes a l'escola. 

A l'escola es fan activitats externes de cursos d'accés a cicles formatius de grau superior, es fa també Ioga i Pilates. En les activitats que es fan al gimnàs cal que els responsables vetllin per el bon control de l'accés a l'edifici.  

 

4- Torn obert de paraules.

La regidora d'Educació  explica que s'està treballant amb les AMPES per presentar un projecte comú de l'escola de mares i pares. 

Aviat es farà també la presentació d'una guia dels serveis educatius municipals. 

També s'està treballant amb l'eina Educaentorn de la Diputació de Barcelona, és un buscador que permetrà recollir i gestionar l’oferta de serveis municipals. 

 

* Una vegada acabat el consell s'ha reunit la comissió econòmica i ha validat la liquidació de l’exercici de l’any 2015.